Ulvi Hooldekodu kodukord

Käesolevaga määratakse kindlaks Ulvi Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) eakate, erihooldust, järelravi või ajutist hooldust vajavate isikute  hooldekodus viibimise kord.

 

1. Hooldekodusse  vastuvõtmine

1.1 Vajalikud dokumendid Hooldekodusse elama asumiseks võetakse vastu juhataja poolt ja säilitatakse isiku toimikus.

1.2 Isiku Hooldekodusse vastuvõtmisel sõlmivad osapooled hoolduslepingu.

1.3 Isik tasub hooldusel viibimise aja eest lepingus sätestatud tasu igakuiselt.

1.4 Isikule antakse kasutamiseks varustus ( voodivarustuse ja hügieenitarbed, vajadusel sobivad riided ning jalatsid).

1.5 Isiku  paigutamine  tuppa toimub vastava  töötaja poolt arvestades isiku tervislikku seisundit, erivajadust, iga ja olemasolevaid võimalusi, samuti sugu ning  perekonna suhteid.

1.6 Isikule kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda  hoiule Hooldekodu juhatajale, mille kohta koostatakse vastavasisuline hoiu arvestuse dokument.  Hooldekodu ei vastuta väärisesemete, raha ja dokumentide kadumise eest tubades.

1.7 Uute isikute vastuvõtt toimub vastavalt kokkuleppele juhatajaga.

1.8 Hooldekodusse ei võeta isikuid: kes põevad nakkushaigusi ning kes on enesele või teistele ohtlikud.

 

2. Päevaplaan

06.00 – 08.00  Äratus, hommikused hügieenitoimingud

08.00 – 08.45 Hommikusöök

08.45 – 12.30 Meditsiinilised protseduurid, pesemine, vaba aeg

12.30 – 13.30 Lõunasöök

13.30 – 17.00 Puhke- ja vaba aeg

17.00 – 18.00 Õhtusöök

18.00 – 19.00 Vaba aeg

19.00 – 19.30 Õhtuoode

19.30 – 22.00 Õhtused hügieenitoimingud, vaba aeg

22.00 – 06.00 Öörahu

Isikute külastamine kuni kell 20.00-ni

 

3. Isiku õigused ja kohustused

3.1 Isikul on õigus:

3.1.2 Igapäevaste probleemide lahendamiseks pöörduda hooldaja poole;

3.1.3 Pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega Hooldekodu juhataja poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks;

3.1.4 Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega;

3.1.5 Saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise või tervisliku seisundi tõttu;

3.1.6 Suhelda oma perekonna, sõprade ja teiste isikutega;

3.1.7 Kasutada isiklikke korralike riideid ja kaasatoodud esemeid. Mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe juhatajaga. Hooldekodul on õigus keelduda mittesobiva mööbli vastuvõtmisest;

3.1.8 Suitsetada selleks ettenähtud kohas (õues);

3.1.9 Lahkuda ajutiselt Hooldekodust  ainult juhataja teadmisel (tuleb teatada Hooldekodust lahkumise ja Hooldekodusse naasmise aeg, asukoht kuhu minnakse ning võimalusel ka kontaktisiku andmeid). 

 

3.2 Isik on kohustatud:

3.2.1 Hoidma võimetekohaselt puhtust ja korda kõigis hooldekodu ruumides ja territooriumil;

3.2.2 Hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust, riideid ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, hooldekodust väljaviimine või müümine on keelatud;

3.2.3 Asjade või esemete kadumisest või lõhkumisest tuleb teatada koheselt hooldekodu personalile;

3.2.4 Hoiduma tegudest, mis kahjustavad hooldekodu mainet;

3.2.5 Täitma kõiki hooldajate ning hooldekodu juhataja seaduslikke korraldus;.

3.2.6 Suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas (õues);

3.2.7 Öörahu ajal (alates 22.00 kuni 06.00) viibima Hooldekodus teiste isikute rahu häirimata. Üldkasutatavates ruumides viibimine öörahu ajal on lubatud teiste isikute rahu häirimatta.

 

4. Hooldekodus on keelatud :

4.1 Lärmakas ja teistest mittelugupidav käitumine nii hooldekodus kui ka väljaspool  hooldekodu, teiste elanike ja hooldekodu töötajate tülitamine ning muud tegevused, mis rikuvad rahu ja korda.

4.2 Teistesse tubadesse sisenemine ning koosviibimise korraldamine öörahu ajal.

4.3 Esemete ja toidujäätmete viskamine kanalisatsiooni või aknast välja.

4.4 Lamada üleriietes ja jalatsitega voodis.

4.5 Suitsetada tubades või selleks mitte ettenähtud kohtades.

4.6 Tuua Hooldekodusse loomi ja linde.

4.7 Lahkuda Hooldekodust ette teatamata.

4.8 Hasartmängude mängimine raha ja esemete peale. 

4.9 Hooldekodu vara viimine ühest ruumist teise või hooldekodust välja.

4.10 Tubades pesu pesemine ja kuivatamine,  määrivate või reostavate asjade  ning kiirestiriknevate  toiduainete hoidmine. Toidupakile kirjutatakse peale nimi, kuupäev ning asetatakse külmkappi. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit ilma teatamata.

4.11 Ohtlike ainete ja esemete, külm- või tulirelvade (k.a. isevalmistatud) ja lõhkeseadeldiste toomine hooldekodusse, seal hoidmine või  kasutamine vastavalt relvaseaduse § 20.

 

5.  Hooldekodust  lahkumine:

5.1 Hooldekodust lahkumine toimub isiku või tema seadusliku esindaja avalduse ja isiku hoolduslepingu alusel. Hooldekodust lahkumisel antakse Hoolealusele tagasi tema kaasatoodud isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid. Hoolealune tagastab Hooldekodule temale kasutamiseks antud vara.

5.2 Isikul on õigus lahkuda (kirjaliku avalduse alusel) lühemaks ajaks (kuni 7 päeva) Hooldekodust, informeerides sellest Hooldekodu juhatajat. Mõjuvatel põhjustel võib lahkuda ka kauemaks, äraolekul tuleb tasuda kohamaksumus ka äraoldud päevade eest.

5.3 Äraminek puhkepäevadel tuleb kooskõlastada nädala sees. Äraoleku ajal ei vastuta Hooldekodu isiku eest.

 

6. Vastutus

6.1 Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab isik isiklikult. Hooldekodu töötajad  vastutavad kodukorrast  kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.

6.2 Kodukorra teadlikul rikkumisel isiku poolt rakendab Hooldekodu juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:

  • Suuline märkus;
  • Kirjalik hoiatus;
  • Kirjalik hoiatus isiku hoolduslepingu lõpetamise võimalusest, millest informeeritakse vastava isiku hoolduslepingu pooli;
  • Pöördumine  politsei poole korra kindlustamiseks;
  • Hooldekodust väljakirjutamisega hoolduslepingu lõpetamine.

6.3 Mõjutusvahendite rakendamisel lisatakse vastav kirjalik dokument isiku isiklikku toimikusse.

6.4 Kodukorra rikkumisel, mis tuleneb isiku vaimsest seisundist või tema vaimse  seisundi järsust halvenemisest, kasutab Hooldekodu personal õigustatuid vahendeid. Vajadusel kutsutakse kohale operatiivteenistus.

 

7. Kaebused ja ettepanekud

Hooldekodu kindlustab lihtsa ja selge kaebuste protseduuri vastavalt ajaskaalaga, kus kaebused lahendatakse kiiresti ja efektiivselt. Eelnevalt tuleb kontrollida kaebuste tõesust vaimupuude ja dementsuse korral.

Kaebus tuleb vormistada kirjalikult ja korrektselt.

Ettepanekute ja kaebustega on võimalik pöörduda

 

8. Kodukorra tutvustus

Kodukorda tutvustatakse isiku saabumisel Hooldekodusse. Kodukorra tutvustamisel arvestatakse isiku iga ja tervislikku seisundit. Eestkostetava isiku puhul tutvustatakse kodukorda eestkostjale.